Utworzenie niepublicznego żłobka – przyjęcie 35 dzieci

Tytuł projektu: „Mama z tatą w pracy dbają o przyszłość, pociecha w żłobku rozwija swą bystrość – utworzenie na terenie Białegostoku niepublicznego żłobka przystosowanego na przyjęcie 35 dzieci”

Rekrutacja do żłobka/projektu: 01.03.2016 – 30.04.2016 lub do wyczerpania miejsc

Liczba miejsc w 2016 roku: 35

Kryteria rekrutacji:

Osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 tj. osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia:

  • osoba pozostająca bez zatrudnienia:
    • osoba zarejestrowana w urzędzie pracy (zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy),
    • osoba niezarejestrowana w urzędzie pracy (oświadczenie),

lub

  • osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (zaświadczenie z zakładu pracy).

Miesięczna opłata za dziecko korzystające ze żłobka po dofinansowaniu wynosi 225,32 zł

Dofinansowanie przysługuje przez 12 miesięcy na jedno dziecko.

Dane do przelewu:

Prywatne Szkoły CKZ Sp. z o.o.

Ul. Andrzeja Boboli 47, 15-649 Białystok

Nr rachunku: 18 8769 0002 0393 4089 2000 0010

Tytułem: „imię i nazwisko dziecka, opłata za miesiąc … 2016 r.”

Projekt pn. „Mama z tatą w pracy dbają o przyszłość, pociecha w żłobku rozwija swą bystrość –
utworzenie na terenie Białegostoku niepublicznego żłobka przystosowanego na przyjęcie 35 dzieci”
realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytet II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
Działanie 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca – życie”
Numer projektu: WND-RPPD.02.02.00-20-0023/15
Okres realizacji projektu: od 2016-03-01 do 2018-02-28
Wartość projektu: 912.441,77 zł
Wartość dofinansowania: 775.561,11 zł

Celem głównym projektu jest zwiększanie do końca lutego 2018 r. szans na rynku pracy 53 os., które
powrócą bądź wejdą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem
dziecka, poprzez utworzenie na terenie miasta Białegostoku żłobka zapewniającego 35 miejsc.
Projekt zakłada wsparcie 53 os. Pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 powracających na
rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (25 K), oraz os. pozostających bez
zatrudnienia (27K i 1M).
W ramach projektu zakłada się realizację następujących zadań:
1. Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń na cele nowo-tworzonego żłobka
2. Uruchomienie żłobka
Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem dysproporcji w sytuacji kobiet i
mężczyzn na rynku pracy oraz niewystarczające liczby miejsc w stosunku do istniejących potrzeb.
Utworzenie 35 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 to krok do walki z biernością zawodową i
bezrobociem osób sprawujących opiekę nad małym dzieckiem, w tym zwłaszcza kobiet. To również
rozwiązanie, które będzie służyło godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Rezultatem projektu
będzie aktywizacja zawodowa bądź pomoc w utrzymaniu zatrudnienia osób opiekujących się
dzieckiem do lat 3, w szczególności kobiet.

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Karta zapisu

Oświadczenie

logo kolor